کد خبر: 10442    1396/06/27
 دفاع از پایان نامه خانم سمیرا شامخی رجب پور 
 با دفاع از پایان نامه خانم سمیرا شامخی رجب پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی
کد خبر: 10441    1396/06/27
دفاع از پایان نامه آقای بهنام طاهرخانی
با دفاع از پایان نامه آقای بهنام طاهرخانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی
کد خبر: 10440    1396/06/27
دفاع از پایان نامه خانم لیلا افشار کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی
با دفاع از پایان نامه خانم لیلا افشار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی
کد خبر: 3511    1394/11/20
فرم های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
فرم های مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
کد خبر: 1057    1393/08/06
ارتقاء آقای دکتر عباس شاهسواری به مرتبه دانشیاری
آقای دکتر عباس شاهسواری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
  تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند